Woller Oy

Expert på stålbyggnad

i Norden och Tyskland

Din partner i krä­vande stålprojekt

Woller Oy är ett indu­stri­fö­retag som grun­dades behovs­ba­serat i början av 2019. Vi spe­ci­a­li­serar oss på instal­lation och underhåll av stål­kon­struk­tioner. Våra objekt omfattar bland  annat kraftverk och indu­stri­bygg­nader. Vi är även cer­ti­fi­erade för arbete vid kärnkraftverk.

Då vi just nu arbetar med byggs­kedets sista fas vid kärn­kraft­verks­bygget Olki­luoto OL3 NPP är vår expertis till­gänglig även för andra projekt.

Vi sköter hel­heter från pla­nering till implementering

Vår starka expertis möj­liggör imple­men­tering av stålin­stal­lation även för krä­vande projekt. Vid behov tar vi hand om pro­jekt­hel­heter från början till slut och från pla­nering till imple­men­tering och installation.

På beställning leve­rerar vi även hel­heter utgående från kundens öns­kemål och behov.

Vi för­binder oss till höga säker­hets­stan­darder och att iaktta alla säker­hets­risker i vårt arbete. Vi utbildar kon­ti­nu­erligt vår per­sonal i enlighet med säkerhetsföreskrifter.

Vi verkar inte bara i Finland och Skan­di­navien, utan även i Tyskland, där våra kunder betjänas av vår egen kontaktperson.

Exempel på våra tjänster och kompetenser 

  • HPEM-skydd
  • Svetsning enligt kundens krav med cer­ti­fikat 111/135/136/141
  • Hög­klassiga dörrar och grindar för kärn­kraftverk, kraftverk och andra projekt
  • Pla­nering och instal­lation av struk­tu­rellt brand­skydd för cer­ti­fi­erade HILTI-system
  • Brand­skydd, fysiskt skydd, strål­skydd och kol­li­sions­skydd för flygplan i högsä­ker­hets­bygg­nader, såsom kärnkraftverk.
  • Fasadin­stal­lation efter kundens öns­kemål och behov

I sam­arbete med Sommer GmbH

Vi sam­ar­betar med SOMMER FAS­SA­DEN­SY­STEME-STAHLBLAU-SICHER­HEIT­S­TE­CHNIK GmbH & Co. i Skan­di­navien och Tyskland.

Woller Oy är Nordens enda kva­li­fi­cerade och cer­ti­fi­erade aktör för leverans och underhåll av dörrar och reserv­delar till­verkade av SOMMER GmbH, till exempel vid OL3-kärnkraftverket.

Din Pålitliga Partner

Woller Oy deltar i Vastuu-kon­cernens Pålitlig Partner-program.

Luotettava Kumppani

Kon­takt­upp­gifter

Vi har mångårig erfa­renhet och kom­petens inom vår egen bransch. Kon­takta oss för att dis­kutera dina behov och öns­kemål för ditt stålprojekt.

Kon­takt­per­soner i Finland: