Woller Oy

Ekspert w dzie­dzinie kon­strukcji stalowych

w krajach nor­dyckich i Niemczech

Twój partner w nawet naj­bar­dziej wyma­ga­jących pro­jektach kon­strukcji stalowych

Firma prze­my­słowa Woller Oy powstała w 2019 roku w odpo­wiedzi na zapo­trze­bo­wanie rynku. Wyspe­cja­li­zo­wa­liśmy się w montażu i kon­ser­wacji kon­strukcji sta­lowych. Nasze pro­jekty obejmują elek­trownie i budynki prze­my­słowe, ponadto posiadamy również cer­ty­fikaty upraw­niające do pracy w elek­trow­niach jądrowych.

Obecnie działamy na terenie budowy elek­trowni jądrowej Olki­luoto OL3 NPP, a ponieważ projekt znajduje się obecnie w koń­cowej fazie, możemy wyko­rzystać naszą wiedzę spe­cja­li­styczną również w innych projektach.

Wyko­nujemy pełne reali­zacje od fazy pro­jek­towej po realizację

Nasza solidna wiedza spe­cja­li­styczna umoż­liwia nam również reali­zację kon­strukcji sta­lowych do wyma­ga­jących pro­jektów. Zaj­mujemy się cało­ściowymi pro­jektami, w razie potrzeby od początku do końca – od pro­jektu do reali­zacji i montażu.

Można u nas zamówić również mniejsze kom­po­nenty speł­niające życzenia i potrzeby klientów.

W naszej firmie prze­strzegamy wysokich stan­dardów bez­pie­czeństwa, mając na uwadze wszystkie zagro­żenia dla bez­pie­czeństwa. Stale szkolimy nasz per­sonel zgodnie z prze­pisami bezpieczeństwa.

Oprócz Fin­landii i Skan­dy­nawii działamy również w Niem­czech, gdzie naszych klientów obsługuje spe­cjalnie do tego wyzna­czona osoba kontaktowa.

Przy­kłady świad­czonych przez nas usług i know-how 

  • Ochrona HPEM
  • Modele spa­wal­nicze i prace spa­wal­nicze w oparciu o wyma­gania klienta z cer­ty­fi­katami 111/135/136/141
  • Wysokiej jakości drzwi i bramy dla elek­trowni jądrowych, elek­trowni kon­wen­cjo­nalnych i innych projektów
  • Pro­jek­to­wanie i montaż struk­tu­ralnej ochrony prze­ciw­po­ża­rowej do cer­ty­fi­ko­wanych sys­temów HILTI
  • Ochrona prze­ciw­po­żarowa, ochrona fizyczna, ochrona przed pro­mie­nio­waniem i ochrona przed koli­zjami samo­lotów w kon­struk­cjach bez­pie­czeństwa wyso­kiego poziomu, takich jak elek­trownie jądrowe
  • Montaż fasad zgodnie z życze­niami i potrzebami klientów

Współ­praca z Sommer GmbH

Współ­pra­cujemy z firmą SOMMER FAS­SA­DEN­SYSTEME-STAHLBLAU-SICHER­HE­IT­STECHNIK GmbH & Co. KG w Skan­dy­nawii i w Niemczech.

Woller Oy jest jedynym wykwa­li­fi­ko­wanym i cer­ty­fi­ko­wanym dostawcą i ser­wi­santem wszystkich drzwi i części zamiennych pro­du­ko­wanych przez SOMMER GmbH w krajach nor­dyckich, na przykład w elek­trowni jądrowej OL3.

Wia­ry­godny partner

Woller Oy bierze udział w pro­gramie Luotettava Kumppani (pl. Wia­ry­godny Partner) orga­ni­zo­wanym przez Vastuu Group.

Luotettava Kumppani

Dane kon­taktowe

Posiadamy solidne, wie­lo­letnie doświad­czenie i wiedzę branżową. Skon­taktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby i życzenia doty­czące pro­jektu kon­strukcji stalowych.

Osoby kon­taktowe w Finlandii:

Vla­dimir Mostka

Kie­rownik budowy / Kie­rownik QHSE

Minna Vilhula

Asy­stent administracyjny

adres

Lep­päkaari 2
86100 Pyhäjoki