Woller Oy

Teräs­ra­ken­nus­töiden asian­tuntija

Poh­jois­maissa ja Sak­sassa

Kump­panisi vaa­ti­vis­sakin teräs­pro­jek­teissa

Woller Oy on vuoden 2019 alussa tar­ve­läh­töi­sesti perus­tettu teol­li­suus­yritys. Olemme eri­kois­tuneet teräs­ra­ken­nus­töiden kokoon­panoon ja kun­nos­sa­pitoon. Pro­jek­ti­koh­tei­tamme ovat esi­mer­kiksi voi­ma­lai­tokset ja teol­li­suus­ra­ken­nukset - lisäksi olemme ser­ti­fioituja myös ydin­voi­ma­lai­tos­työs­ken­telyyn.

Tällä het­kellä työs­ken­te­lemme Olki­luo­dossa OL3 NPP -ydin­voi­ma­la­työ­maalla, ja koska pro­jekti on juuri nyt vii­mei­sessä vai­heessaan, on asian­tun­te­muk­semme käy­tössä myös muihin pro­jek­teihin.

Toteu­tamme koko­nai­suudet suun­nit­te­lusta toteu­tukseen

Vahva osaa­mi­semme mah­dol­listaa teräs­ko­koon­pa­nojen toteut­ta­misen myös vaa­tiviin hank­keisiin. Hoi­damme pro­jek­ti­ko­ko­nai­suudet tar­vit­taessa niiden alusta loppuun saakka - suun­nit­te­lusta toteu­tukseen ja asen­nukseen.

Meiltä on mah­dol­lista tilata myös pie­nempiä koko­nai­suuksia asiak­kaiden toi­veiden ja tar­peiden mukaan.

Yri­tyk­semme on omis­tau­tunut työs­ken­te­lemään kor­keiden tur­val­li­suusuuss­tan­dardien mukai­sesti kaikki tur­val­li­suus­riskit huo­mioon ottaen. Kou­lu­tamme jat­ku­vasti hen­ki­lös­töämme tur­val­li­suus­mää­räysten mukai­sesti.

Toi­mimme Suomen ja Skan­di­navian alueen lisäksi Sak­sassa, jossa asiak­kai­tamme pal­velee oma yhteys­hen­ki­lömme.

Esi­merkkejä pal­ve­luis­tamme ja tie­to­tai­dos­tamme

  • HPEM-suojaus
  • Työ­hit­saus­mallit ja hit­saukset asiak­kaiden vaa­ti­musten mukaan ser­ti­fi­kaa­teilla 111/135/136/141
  • Laa­dukkaat ovet ja portit ydin­voi­ma­lai­tok­sille, voi­ma­lai­tok­sille ja muille pro­jek­teille
  • Raken­teel­lisen palo­suo­jauksen suun­nittelu ja asennus ser­ti­fioi­tuihin HILTI-jär­jes­telmiin
  • Palo­tor­junta, fyy­sinen suojaus, sätei­ly­suojaus sekä len­to­ko­neiden tör­mäys­suojaus kor­kea­ta­soi­sille tur­val­li­suus­ra­ken­teille, esi­mer­kiksi ydin­voi­ma­lai­tok­sille
  • Jul­ki­si­vujen asennus asiak­kaiden toi­veiden ja tar­peiden mukaan

Yhteis­työssä Sommer GmbH:n kanssa

Teemme yhteis­työtä SOMMER FAS­SA­DEN­SYSTEME-STAHLBLAU-SIC­HER­HEITS­TECHNIK GmbH & Co. KG:n kanssa Skan­di­na­viassa ja Sak­sassa.

Woller Oy on ainoa pätevä ja ser­ti­fioitu toi­mittaja ja huoltaja kai­kille SOMMER GmbH:n tuot­ta­mille oville ja varao­sille Poh­jois­maissa esi­mer­kiksi OL3-ydin­voi­ma­lassa.

Olemme Luo­tettava Kumppani

Woller Oy on mukana Vastuu Groupin Luo­tettava Kumppani –ohjel­massa.

Luotettava Kumppani

Yhteys­tiedot

Meillä on vahva vuosien kokemus ja osaa­minen omalla alal­lamme. Ota yhteyttä niin kes­kus­tellaan lisää teräs­pro­jek­ti­tar­peistasi- ja toi­veistasi.

Vla­dimir Mostka

Työ­maa­pääl­likkö

Minna Vilhula

Hal­linnon Assis­tentti

Osoite

Lep­pä­kaari 2
86100 Pyhäjoki