Woller Oy

Teräs­ra­ken­nus­töiden asiantuntija

Poh­jois­maissa ja Saksassa

yhteis­työ­kumppani vaa­ti­viinkin teräsprojekteihin

Woller Oy on 2019 perus­tettu yritys, jonka eri­kois­osaa­minen on erikois-ovien, luuk­kujen, ikku­noiden sekä ulko­si­vujen asen­nukset. Meillä on vankka kokemus johtaa eri­laisia ja vaa­tivia teräs­ra­kennus töitä niin Suo­messa kuin ulko­mail­lakin esi­mer­kiksi OL3 NPP ydin­voi­ma­la­pro­jek­tista, Ringhals ja Forsmark Ruotsissa.

 

Toteu­tamme koko­nai­suudet suun­nit­te­lusta toteutukseen

Vahva osaa­mi­semme mah­dol­listaa teräs­ko­koon­pa­nojen toteut­ta­misen myös vaa­tiviin hank­keisiin. Hoi­damme myös tar­vit­taessa pro­jek­ti­ko­ko­nai­suuksia aina suun­nis­te­lusta asennukseen. 

Meiltä on mah­dol­lista tilata myös pie­nempiä koko­nai­suuksia asiak­kaiden toi­veiden ja tar­peiden mukaan. 

Yri­tyk­semme on omis­tau­tunut työs­ken­te­lemään kor­keiden tur­val­li­suusuuss­tan­dardien mukai­sesti kaikki tur­val­li­suus­riskit huo­mioon ottaen. 

Käy­tet­tä­vis­sämme on laaja ali­hankkija / yhteistyö yritys verkko suo­messa ja maailmalla.

Kou­lu­tamme jat­ku­vasti hen­ki­lö­kun­taamme eri­laisiin eri­kois­osaa­misiin sekä panos­tamme tur­val­li­suuteen ja sen kehittämiseen.

Esi­merkkejä pal­ve­luis­tamme ja tie­to­tai­dos­tamme

  • HPEM-suojaus
  • Laa­dukkaat ovet ja portit ydin­voi­ma­lai­tok­sille, voi­ma­lai­tok­sille ja muille projekteille
  • Raken­teel­lisen palo­suo­jauksen suun­nittelu ja asennus
  • Palo­tor­junta, fyy­sinen suojaus, sätei­ly­suojaus sekä len­to­ko­neiden tör­mäys­suojaus kor­kea­ta­soi­sille tur­val­li­suus­ra­ken­teille, esi­mer­kiksi ydinvoimalaitoksille
  • Jul­ki­si­vujen asennus asiak­kaiden toi­veiden ja tar­peiden mukaan

Yhteis­työssä Sommer GmbH:n kanssa

Teemme erittäin läheistä yhteis­työtä Sak­sa­laisen SOMMER FAS­SA­DEN­SYSTEME-STAHLBAU-SIC­HERHEIT-TECHNIK GmbH & Co KG.n kanssa. Woller Oy on ainoa pätevä ja ser­ti­fioitu toi­mittaja ja huoltaja kai­kille heidän tuot­teilleen Suo­messa, Bal­tiassa ja muissa pohjoismaissa. 

      Sommer GmbH

Suo­messa meillä on yhteis­työ­kump­pa­neina esi­mer­kiksi ProDoor, Vasmet Oy.

Meille on myön­netty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

sekä ISO 3834-2 :2005 ser­ti­fi­kaatit 2021.

Olemme Luo­tettava Kumppani 

Woller Oy on mukana Vastuu Groupin Luo­tettava Kumppani –ohjel­massa.

Luotettava Kumppani

Yhteys­tiedot

Meillä on vahva vuosien kokemus ja osaa­minen omalla alal­lamme. Ota yhteyttä niin kes­kus­tellaan lisää teräs­pro­jek­ti­tar­peistasi- ja toiveistasi.

Vla­dimir Mostka

Työ­maa­pääl­likkö

Osoite

Lep­pä­kaari 2
86100 Pyhäjoki

Suomi